OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní podmínky firmy Martin Petro – Udoschoice.cz

se sídlem: Grafická 25, Praha 5 – Smíchov, 150 00

IČ: 01408828

zapsané v registru živnostenského úřadu městské části Praha 4 Č.j.: P4-OŽ/5385/13/VIZ/1092830/4 a Sp.značka: P4-OŽ/5385/13/VIZ/1092830

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.udoschoice.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Martin Petro – Udoschoice.cz, se sídlem Grafická 25, 150 00 Praha 5, identifikační číslo: 01408828, zapsané v registru živnostenského úřadu městské části Praha 4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.udoschoice.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.4. V případě, že mezi prodávajícím kupujícím je uzavřena kupní smlouva, mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetových obchodů www.udoschoice.cz je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o ceně zboží, způsobu úhrady kupní ceny, o nákladech spojených s dodáním zboží.

Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami e-shopu www.udoschoice.cz a upravují v souladu s §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“). Internetový obchod prodávajícího je prodávajícím provozován na internetové adrese www.udoschoice.cy prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“ nebo „webová stránka“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

V případě, že mezi prodávajícím kupujícím je uzavřena kupní smlouva, mají odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před zněním obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Objednávka

Návrh na kupní smlouvu, na jejímž základě je realizován prodej produktů prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a jejich odesláním s následným potvrzením objednávky prostřednictvím těchto internetových stránek nebo elektronickou poštou, případně telefonickou objednávkou. Takto učiněná objednávka je projevem kupujícího jeho svobodné vůle. Veškeré osobní údaje zadané při zřizování objednávky nebudou nijak zneužity pro soukromou ani komerční reklamu.

Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení.

Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob dodání. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů při objednávce zboží, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží “na objednávku”, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že objednaný produkt se již nevyrábí, nedodává, došlo ke zrušení registrace přípravku nebo se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena cena.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již  kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 OZ od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě

prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady

spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující má v souladu s § 1832 OZ nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze  ve výši nejlevnější varianty nabízené

prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Platební podmínky, možnosti platby

Za objednané zboží dodané prodávajícím je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu tohoto zboží obsaženou na faktuře. Cena na faktuře musí být shodná s cenou platnou ke dni objednání kupujícím.

Vlastnické právo k objednanému zboží, přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Jestliže však celá kupní cena byla zaplacena předem, přechází toto vlastnické právo na kupujícího předáním a převzetím dodaného zboží.

Objednané zboží je možné zaplatit těmito způsoby:

1. Platba dobírkou (v hotovosti při převzetí) 

2. Platba předem bankovním převodem na účet 

Na účet číslo – IBAN: CZ3430300000001905974015

. Variabilní symbol vám bude zaslán po dokončení objednávky na Váš e-mail.

3. Platba prostřednictvím služby PayPal

Platba prostřednictvím služby PayPal. PayPalem zaplatíte za Váš nákup pomocí platební karty nebo prostřednictvím Vašeho PayPalu.

AM_mc_vs_dc_ae

4. Platba online

verifiedVIsa

Ceska_sporitelna

ge-money-bank-modra-na-bilem

Zboží bude expedováno jakmile bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího a dle dostupnosti zboží ve skladu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou

poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, IČO, danové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)-

Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Závěrečné ustanovení

Znění těchto obchodních a dodacích podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil v době uskutečnění objednávky.

Reklamační řád

Reklamace prosím hlaste na e-mail udoschoice@udoschoice.cz

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí tímto reklamačním řádem vypracovaným ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele):

  1. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, a v případě odeslání zboží, po jeho předání od přepravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.
  2. Kontrola zásilky – Při převzetí zásilky je kupujícímu – spotřebiteli doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je nutno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
  3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

  1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně a ve lhůtách uvedených v článku III. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:

Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné.

Dodání chybějícího množství zboží.

Přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

  1. Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nárok; podle článku IV. uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.
  2. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

Reklamace vady musí být prodávajícím vyřízena: Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Close Menu
×

Cart